GDPR - Spracovanie osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov objasňujú, ako spracúvame osobné údaje a aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

1) Podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je prevádzkovateľom osobných údajov

Mgr.Michal Sojka - Emjay
IČO:
50528998
DIČ: 1085985626
(ďalej len „Spoločnosť“)

2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Email: f[email protected]
Telefón: +421 911 234 828

3) Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
4) Naše služby poskytujeme osobám starším ako 18 rokov.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) V prípade ak je s Vami uzatváraná zmluva

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Bankové spojenie
 • IČO a DIČ (pri SZČO)
 • Ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvných vzťahov
 • Údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu z Vašej strany

2) V prípade zasielania obchodných ponúk aj v prípade, že nie ste zákazník Spoločnosti, tj. neuzavreli ste so Spoločnosťou zmluvu alebo pre prípad, že ste sa u Spoločnosti len registrovali.

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Bankové spojenie
 • IČO a DIČ (pri SZČO)

3) V prípade ak máte otázky, komentujete príspevky alebo poskytujete recenziu.

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Bankové spojenie
 • IČO a DIČ (pri SZČO)

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ak ste s prevádzkovateľom uzatvorili zmluvu (alebo o uzatvorení zmluvy rokujete), spracúvanie je založené na nevyhnutnosti plniť zmluvu, v ktorej ste zmluvnou stranou, alebo vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Môže ísť napr. o zmluvu o dielo, zmluvu o spolupráci a pod.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

1) spoločnosti, príp. fyzické podnikajúce osoby, zaoberajúce sa IT riešením, ktoré sú poverené IT administráciou
2) spoločnosti, príp. podnikajúce fyzické osoby, poskytujúce serverové služby, ktoré sú poverené ukladaním dát
3) spoločnosti poskytujúce platobné služby
4) spoločnosti poskytujúce služby v oblasti rozosielania e-mailových správ
5) spoločnosti, príp. fyzické podnikajúce osoby, zaoberajúce sa účtovníctvom, ktoré sú poverené vykonávaním účtovných operácií

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorí boli získané. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu môžeme spracúvať počas celej doby trvania platnosti Vášho súhlasu, ktorá je päť rokov od jeho udelenia. Osobné údaje, ktoré sme získali za účelom podpory kandidatúry na podpisových listinách budeme uchovávať po dobu najviac 10 rokov odo dňa ich získania. Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že údaje, ktoré sú po uplynutí doby uchovávania vymaže.

VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba máte právo:

1) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby: požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a na informácie podľa čl.15 GDPR
2) na opravu Vašich osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov
3) na vymazanie Vašich osobných údajov, ak existuje dôvod podľa čl.17 GDPR
4) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak existuje dôvod podľa čl.18 GDPR
5) na prenosnosť osobných údajov, ak je to technicky možné a v súlade s čl.20 GDPR
6) namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl.21 GDPR
7) podať sťažnosť dozornému orgánu a právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov

Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním formulárov z internetových stránok Spoločosti potvrdzujete, že ste sa s týmito zásadami ochrany osobných údajov oboznámili a zároveň v ich celom rozsahu prijímate.

Spoločosť môže tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť.
Spoločosť Vás o nových podmienkach informuje formou e-mailu a oznámením na webových stránkach prevádzkovateľa.

Tieto podmienky sú platné od 1. 12. 2018.